صفحه اصلی > فرابورس > طرح اشتغال مشارکتی

طرح اشتغال مشارکتی

طرح اشتغال مشارکتی
اشتغال شایسته و پایدار
مقدمه
تاريخ نظريات اقتصادي  در سير دويست ساله خود بدنبال يك سؤال اصلي بوده كه ثروت ملل چگونه ايجاد و رشد مي كند. تفكر بشر از نظريات فيزيوكراتها كه زمين و منابع معدني و طبيعي را ريشه ثروت افزايي مي دانستند تا مركانتليسم ها كه مبادله و تجارت را اصل مي گرفتند تا تكنوكراتها كه صنعت و فناوري را محور ايجاد ثروت مي دانستند حركت نموده و امروز بلوغ همه انديشه ها در وجود سرمايه انساني خلاصه شده است. مطالعات ادواري اقتصاد سنجي نشانداده كه هيچكدام از عوامل ايجاد ثروت بدون سرمايه انساني نتوانسته رشد مداوم و توسعه پايدار ايجاد كند.
در كشور ما ايران ورود شتابزده صنعت كه به پشتوانه درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت خام ايجاد شد ساختار اقتصادي ناهمگون و پيچيده اي ايجاد نمود كه سرمايه انساني توسعه از مسير رشد و بالندگي منحرف و دلخوش به حمايتهاي قانوني از ظرفيتهاي ثروت آفريني خود غافل شده است. عيبناكي فرهنگ كار حاكم بر فضاي كسب و كار بر كسي پوشيده نيست و بر بسياري از دانشمندان اقتصادي محرز شده كه با اين فرهنگ معيوب، توسعه پايدار ممكن نيست. طرح استخدام مشاركتي در راستاي تعهد جهاني همه ملتها و سازمانها كه در بيانيه دستور كار ٢٠٣٠ يونسكو در بند هشت اهداف اصلي به آن اشاره شده مي كوشد در فضاي نابسامان و آشوبناك استخدام كشور طرحي نو دراندازد. شراكت منابع انساني استخدامي در يك سازمان روشي مصطلح و سنتي براي ايجاد انگيزه و اطمينان در طرفين قرارداد كار بوده و هست كه در اين طرح، نوسازي، مدرنيزه، شفاف و در چارچوب قانون اجرا مي شود. شغل خوب فقط يك منبع درآمد نيست. يك فرصت براي زيستن متعهدانه است. احساس خوب مفيد بودن، كار تيمي با گروهي كه دوستشان داريم، حس شكوفايي همراه با امنيت شغلي و درآمدي، اهداف اصلي اين طرح است. شاغل نتيجه انجام وظيفه خود، خوش خلقي، كار تيمي ونظم پذيري را در بهبود قيمت سهام مي بيند. هيچ انگيزه اي موثرتر، پايدارتر و عميقتر از شراكت، عملكرد استخدام شوندگان را تحت تأثير قرار نمي دهد. 
مدل بازار شركتهاي كوچك و متوسط و بويژه تابلوي دانش بنيان تنها روش شفاف و منطقي شراكت متعهدانه است. شك نداريم سرمايه انساني پيوسته به شركت دانش بنيان اگر با هوشمندي و مكانيسم انتخاب مناسب همراه شود زمينه توسعه فراگير، متوازن و مستمر شركتهاي بازار سرمايه مهيا مي شود. شرط موفقيت اين طرح انتخاب خوب و شفافيت حداكثري است كه اين هر دو در شركت دانش بنيان و مكانيسم بورس امكان تحقق خواهد داشت. اين يك مدل محلي است كه به پشتوانه بيش از شصت سال تجربه حضور در فضاي كسب و كار، فضاي علمي و دانشگاهي و تعامل با سازمانها و نهادهاي حكومتي و دولتي شكل گرفته است. اصلاح و موفقيت اين مدل نويد ايجاد جهشي در بهبود فضا و فرهنگ كار كشور است. اين يعني پرداختن به مهمترين سرمايه اقتصاد. سرمايه انساني.
محمد گوهريان
توصیف طرح:
شركت دانش بنيان گز سكه (سهامي عام)  با همکاری دانشگاه عتیق بمنظور توسعه فعاليت خود در سه زمينه طراحي و توليد محصولات غذايي، پژوهش، فنآوري و آموزش اقدام به ايجاد مشاغل سازماني و حرفه اي شايسته و پايدار مي نمايد. 
مشاغل علاوه بر پستهاي سازماني موجود، متناسب با توانمندي ها و مهارتهاي فردي و علائق شخصي متقاضيان طراحي مي شود و قابل توسعه است. 
براي متقاضيان كار با مدرك دكتري حرفه اي و تخصصي و كارشناسي ارشد در رشته هاي صنايع غذايي، بيوتكنولوژي، بسته بندي، تبليغات و بازاريابي و رشته هاي مرتبط براي انجام فعاليت پژوهشي و تدريس و در مقطع كارشناسي كليه رشته هاي دانشگاهي براي فعاليتهاي كارشناسي، اداري، توليد، فروش و صادرات پست سازماني تعريف شده است.
 
مراحل جذب در اين طرح  بشرح زير است:
١- تكميل فرم اطلاعات شخصي (شماره يك) و ارسال آن به دبيرخانه طرح اشتغال بآدرس info@sekkehgaz.com
فرم شماره يك از طريق کانال زیر قابل دسترسی است: @shaghelshavid    
همچنین در وب سایت شرکت قابل دسترسی است:  sekkehgaz.com
٢- در صورت پذيرش اوليه، تعيين وقت مصاحبه، انجام مصاحبه، پذيرش قطعي و اعلام برنامه آموزشي شغلي.
٣- سرمايه گذاري و خريد سهام به نسبت شغل از دويست تا پانصد ميليون ريال از طريق بازار بورس و تابلوي دانش بنيان. ميزان مبلغ حداقل خريد توسط تيم مصاحبه و به نسبت شغل پيشنهادي تعيين مي شود.
٤-  استخدام و شروع كار. كل فرآيند كمتر از يكماه انجام ميشود. شرايط حضور در اين طرح علاوه بر احراز شرايط عمومي استخدام، از قبيل گواهي سلامت و عدم سوء پيشينه كيفري و گواهي تعيين تكليف خدمت وظيفه، معرفي دو فرد شناخته شده و معتبر بعنوان معرف است.
٥- زمينه ها و محل هاي استخدام بر اساس توانمندي، علائق و هدايت متخصصين تعيين مسير شغلي در بخشهاي توليدي، اداري و فروش شركت گز سكه، دانشگاه علمي كاربردي عتيق، شركت تحقيقاتي صبا سكه مستقر در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و مركز  رشد گز، شيريني، شكلات و صنايع وابسته و هسته هاي فناور مستقر است.
شهرهاي محل استخدام متناسب با محل فعاليت در اصفهان و ساير شهرهاي ايران و دفاتر خارج از كشور خواهد بود.  
نكات مهم:
– تكميل فرم شماره يك با دقت و طبق راهنمايي تكميل شود.
– ارسال فرم و تعيين زمان مصاحبه هيچگونه تعهدي استخدام براي شركت ايجاد نمي كند.
– متقاضي شغل فقط در صورت گذراندن موفق دروه آموزشي وارد مرحله بعد مي شود و در صورت عدم موفقيت، دوره قابل تمديد و يا تكرار است. دوره هاي شغلي به شرط استخدام، رايگان و در صورت عدم موفقيت به تناسب ارائه خدمات آموزشي شامل پرداخت هزينه خواهد بود. 
– استخدام شوندگان در اين طرح پس از شش ماه در صورت تمايل مجاز به فروش سهام خريداري شده هستند. كليه قوانين بازار سرمايه در مورد خريد و فروش سهام رعايت مي شود.
– كليه ضوابط قانوني كار و تامين اجتماعي در كشور رعايت مي شود.
– طرح اشتغال مشاركتي براي جذب حداكثر پنجاه نفر در مقاطع مختلف تحصيلي و مهارتي اجرا مي شود.
شرح وظایف شغل ها 
نكات مهم????????????????????????
– تكميل فرم شماره يك با دقت و طبق راهنمايي تكميل شود.
– ارسال فرم و تعيين زمان مصاحبه هيچگونه تعهدي استخدام براي شركت ايجاد نمي كند.
– متقاضي شغل فقط در صورت گذراندن موفق دروه آموزشي وارد مرحله بعد مي شود و در صورت عدم موفقيت، دوره قابل تمديد و يا تكرار است. دوره هاي شغلي به شرط استخدام، رايگان و در صورت عدم موفقيت به تناسب ارائه خدمات آموزشي شامل پرداخت هزينه خواهد بود. 
– استخدام شوندگان در اين طرح پس از شش ماه در صورت تمايل مجاز به فروش سهام خريداري شده هستند. كليه قوانين بازار سرمايه در مورد خريد و فروش سهام رعايت مي شود.
– كليه ضوابط قانوني كار و تامين اجتماعي در كشور رعايت مي شود.
– طرح اشتغال مشاركتي براي جذب حداكثر پنجاه نفر در مقاطع مختلف تحصيلي و مهارتي اجرا مي شود.
شركت دانش بنيان گز سكه (سهامي عام)  با همکاری دانشگاه عتیق بمنظور توسعه فعاليت خود در سه زمينه طراحي و توليد محصولات غذايي، پژوهش، فنآوري و آموزش اقدام به ايجاد مشاغل سازماني و حرفه اي شايسته و پايدار مي نمايد.
????‍????????‍????????‍????????‍????????‍????????‍????????‍????????‍????????‍????????‍????????‍????????‍????
مشاغل علاوه بر پستهاي سازماني موجود، متناسب با توانمندي ها و مهارتهاي فردي و علائق شخصي متقاضيان طراحي مي شود و قابل توسعه است.
براي متقاضيان كار با مدرك دكتري حرفه اي و تخصصي و كارشناسي ارشد در رشته هاي صنايع غذايي، بيوتكنولوژي، بسته بندي، تبليغات و بازاريابي و رشته هاي مرتبط براي انجام فعاليت پژوهشي و تدريس و در مقطع كارشناسي كليه رشته هاي دانشگاهي براي فعاليتهاي كارشناسي، اداري، توليد، فروش و صادرات پست سازماني تعريف شده است.
????مراحل جذب در اين طرح  بشرح زير است:????
١- تكميل فرم اطلاعات شخصي (شماره يك) و ارسال آن به دبيرخانه طرح اشتغال بآدرس info@sekkehgaz.com
فرم شماره يك از طريق کانال زیر قابل دسترسی است:
@shaghelshavid
همچنین در وب سایت شرکت قابل دسترسی است:
sekkehgaz.com
٢- در صورت پذيرش اوليه، تعيين وقت مصاحبه، انجام مصاحبه، پذيرش قطعي و اعلام برنامه آموزشي شغلي.
٣- سرمايه گذاري و خريد سهام به نسبت شغل از دويست تا پانصد ميليون ريال از طريق بازار بورس و تابلوي دانش بنيان. ميزان مبلغ حداقل خريد توسط تيم مصاحبه و به نسبت شغل پيشنهادي تعيين مي شود.
٤-  استخدام و شروع كار. كل فرآيند كمتر از يكماه انجام ميشود. شرايط حضور در اين طرح علاوه بر احراز شرايط عمومي استخدام، از قبيل گواهي سلامت و عدم سوء پيشينه كيفري و گواهي تعيين تكليف خدمت وظيفه، معرفي دو فرد شناخته شده و معتبر بعنوان معرف است.
٥- زمينه ها و محل هاي استخدام بر اساس توانمندي، علائق و هدايت متخصصين تعيين مسير شغلي در بخشهاي توليدي، اداري و فروش شركت گز سكه، دانشگاه علمي كاربردي عتيق، شركت تحقيقاتي صبا سكه مستقر در شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و مركز  رشد گز، شيريني، شكلات و صنايع وابسته و هسته هاي فناور مستقر است.
شهرهاي محل استخدام متناسب با محل فعاليت در اصفهان و ساير شهرهاي ايران و دفاتر خارج از كشور خواهد بود.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان گز سکه ( سهامی عام)????????????????????????????????????????????????
تاريخ نظريات اقتصادي  در سير دويست ساله خود بدنبال يك سؤال اصلي بوده كه ثروت ملل چگونه ايجاد و رشد مي كند. تفكر بشر از نظريات فيزيوكراتها كه زمين و منابع معدني و طبيعي را ريشه ثروت افزايي مي دانستند تا مركانتليسم ها كه مبادله و تجارت را اصل مي گرفتند تا تكنوكراتها كه صنعت و فناوري را محور ايجاد ثروت مي دانستند حركت نموده و امروز بلوغ همه انديشه ها در وجود سرمايه انساني خلاصه شده است. مطالعات ادواري اقتصاد سنجي نشانداده كه هيچكدام از عوامل ايجاد ثروت بدون سرمايه انساني نتوانسته رشد مداوم و توسعه پايدار ايجاد كند.
در كشور ما ايران ورود شتابزده صنعت كه به پشتوانه درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت خام ايجاد شد ساختار اقتصادي ناهمگون و پيچيده اي ايجاد نمود كه سرمايه انساني توسعه از مسير رشد و بالندگي منحرف و دلخوش به حمايتهاي قانوني از ظرفيتهاي ثروت آفريني خود غافل شده است. عيبناكي فرهنگ كار حاكم بر فضاي كسب و كار بر كسي پوشيده نيست و بر بسياري از دانشمندان اقتصادي محرز شده كه با اين فرهنگ معيوب، توسعه پايدار ممكن نيست. طرح استخدام مشاركتي در راستاي تعهد جهاني همه ملتها و سازمانها كه در بيانيه دستور كار ٢٠٣٠ يونسكو در بند هشت اهداف اصلي به آن اشاره شده مي كوشد در فضاي نابسامان و آشوبناك استخدام كشور طرحي نو دراندازد. شراكت منابع انساني استخدامي در يك سازمان روشي مصطلح و سنتي براي ايجاد انگيزه و اطمينان در طرفين قرارداد كار بوده و هست كه در اين طرح، نوسازي، مدرنيزه، شفاف و در چارچوب قانون اجرا مي شود. شغل خوب فقط يك منبع درآمد نيست. يك فرصت براي زيستن متعهدانه است. احساس خوب مفيد بودن، كار تيمي با گروهي كه دوستشان داريم، حس شكوفايي همراه با امنيت شغلي و درآمدي، اهداف اصلي اين طرح است. شاغل نتيجه انجام وظيفه خود، خوش خلقي، كار تيمي ونظم پذيري را در بهبود قيمت سهام مي بيند. هيچ انگيزه اي موثرتر، پايدارتر و عميقتر از شراكت، عملكرد استخدام شوندگان را تحت تأثير قرار نمي دهد. 
مدل بازار شركتهاي كوچك و متوسط و بويژه تابلوي دانش بنيان تنها روش شفاف و منطقي شراكت متعهدانه است. شك نداريم سرمايه انساني پيوسته به شركت دانش بنيان اگر با هوشمندي و مكانيسم انتخاب مناسب همراه شود زمينه توسعه فراگير، متوازن و مستمر شركتهاي بازار سرمايه مهيا مي شود. شرط موفقيت اين طرح انتخاب خوب و شفافيت حداكثري است كه اين هر دو در شركت دانش بنيان و مكانيسم بورس امكان تحقق خواهد داشت. اين يك مدل محلي است كه به پشتوانه بيش از شصت سال تجربه حضور در فضاي كسب و كار، فضاي علمي و دانشگاهي و تعامل با سازمانها و نهادهاي حكومتي و دولتي شكل گرفته است. اصلاح و موفقيت اين مدل نويد ايجاد جهشي در بهبود فضا و فرهنگ كار كشور است. اين يعني پرداختن به مهمترين سرمايه اقتصاد. سرمايه انساني.
محمد گوهريان
مدیرعامل شرکت دانش بنیان گز سکه ( سهامی عام)