صفحه اصلی > افتخار > حضور شركت گز سكه در فرآيند كسب نشان محصول سبز

حضور شركت گز سكه در فرآيند كسب نشان محصول سبز

شرکت گز سکه در جهت حفظ سلامت محیط زیست در کنار ارتقا مستمر کیفیت محصولات، بر آن است تا با حضور مؤثر در فرآيند كسب نشان محصول سبز، موفق به اخذ اين نشان شود.

نشان محصول سبز براساس سیستم مدیریت محصول سبزدر راستاي تحقق سند چشم انداز كشور و مفاد زيست محيطي برنامه چهارم توسعه، از سوي جامعه مدیریت سبز اروپا، به سازمان هاي واجد شرايط اعطاء ميشود