صفحه اصلی > پژوهش > مقاله تحقیقاتی اثر مصرف گز سین بیوتیک بر روی فاکتورهای مختلف خونی بیماران دیابت تیپ 2

مقاله تحقیقاتی اثر مصرف گز سین بیوتیک بر روی فاکتورهای مختلف خونی بیماران دیابت تیپ 2

 درچكيده

اثر مصرف روزانه گز سین بیوتیک بر روی فاکتور التهابی و پارامترهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2

دکتر ذات اله عاصمی1، دکتر محمد گوهریان2، حسین شاکری1، سبیحه السادات علیزاده2، علی محمد فرجی1، زهرا حیدرزاده1

1 مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

2 مرکز تحقیق و توسعه شرکت گز سکه، اصفهان، ایران

خلاصه

سابقه و هدف: افزایش فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو با پیشرفت دیابت مرتبط است. بر اساس اطلاعات ما، هیچ گزارشی مبنی بر اثر گز سین بیوتیک بر روی فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی وجود ندارد. بنابراین، این مطالعه با هدف اثرات مفید گز سین بیوتیک (گز شرکت سکه) بر روی فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 طراحی شده است.

روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور بر روی 65 بیمار دیابتیک در محدوده سنی 70-35 سال انجام شده است. بیماران بطور تصادفی برای مصرف گز سین بیوتیک (33 نفر) یا گز معمولی (32 نفر) برای 6 هفته تقسیم شدند. گز سین بیوتیک حاوی 107 باکتری لاکتوباسیلوس اسپوروژنز  به ازای هر گرم و 04/0 گرم گالاکتواولیگوساکارید اینولین به ازای هر گرم بود. بیماران روزانه 3 عدد گز سین بیوتیک یا گز معمولی 7 گرمی مصرف می کردند. نمونه خون ناشتا در ابتدا و 6 هفته بعد از مداخله برای اندازه گیری فاکتور التهابی hs-CRP سرمی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو TAC و توتال گلوتاتیون پلاسما از بیماران گرفته شد.

یافته ها: مصرف گز سین بیوتیک، در مقایسه با کنترل، باعث کاهش معنی دار فاکتور التهابی hs-CRP (میانگین تغییرات از حالت پایه: µg/ml 79/1666±16/1033- در مقابل 5/1795±22/111+، 01/0P=)، افزایش معنی دار گلوتاتیون توتال (µmol/L 70/432±02/168+ در مقابل 56/462±85/212-، 001/0P=) شده است. ما نتوانستیم هیچ اثر معنی داری از مصرف گز سین بیوتیک بر روی مارکر استرس اکسیداتیو TAC پلاسمایی پیدا کنیم.

نتیجه گیری: در مجموع، مصرف گز سین بیوتیک برای 6 هفته در میان بیماران دیابتیک منجر به کاهش فاکتور  التهابی hs-CRP سرمی و افزایش توتال گلوتاتیون پلاسمایی شده است ولی بر روی TAC پلاسمایی اثری نداشته است.

کلمات کلیدی: سین بیوتیک، فاکتور التهابی، استرس اکسیداتیو، دیابت تیپ 2

ازمصرفگزسينبيوتيكمشاهدهنشد. زمينه: اگرچه براي كاهش مقاومت به انسولينفایل  و عوامل التهابي در زنان باردار از طريق مصرف محصولات حاوي پروبيوتي ك تلاش زيادي شده
است، اما همچنان اطلاعات در مورد اثر غذاهاي سينبيوتيك محدود است.
سرم در (hs-CRP) با حساسيت بالا C هدف: مطالعه به منظور تعيين اثر مصرف گز سي نبيوتيك بر عملكرد انسولين و مقدار پروتئين واكنش گر
زنان باردار ايراني انجام شد.
مواد و روش ها: اين كارآزمايي باليني تصادفي كنترل شده در سال 1391 بر روي 52 زن باردار 18 تا 35 ساله انجام شد كه در سه ماهه سوم از
بارداري اول خود بودند. پس از دو هفته خودداري از مصرف غذاهاي سينبيوتيك يا پروبيوتيك ، افراد به طور تصادفي به دو گروه مصرف گز
1 واحد تشكيل دهنده × سين بيوتيك ( 26 نفر) و شاهد ( 26 نفر) تقسيم شدند. هر گرم گز سين بيوتيك حاوي باكتري لاكتوباسيلوس اسپوروژنز ( 107
0 گرم شيرين كننده استويا بود . گز / 0 گرم سوربيتول و 05 / 0 گرم ايزومالت، 36 / 0 گرم اينولين به عنوان پري بيوتيك و همچنين 38 / كلني) و 04
شاهد (حاوي مواد مشابه به جز باكتري پروبيوتيك و اينولين) در بخش هاي 9 گرمي مشابه، بسته بندي شد. نمونه خون ناشتا ي بيماران در ابتداي
سرمي گرفته شد. داده ها با آزمون هاي آماري تي hs-CRP مطالعه و پس از 9 هفته مداخله براي اندازهگيري قند خون ناشتا، عملكرد انسولين و
مستقل، تي زوجي، آناليز واريانس، كو واريانس، من- ويتني و ويلكوكسون تحليل شدند.
6 ميكرو / 0- در مقابل 34 / يافته ها: در مقايسه گروه مداخله با شاهد چنين تغييرات معنيداري مشاهده شد: كاهش معني دار در سطوح انسولين ( 26
،34/ 5/30 در مقابل 22 ) HOMA-B تفاوت معن يدار در ،(P=0/049 ،1/ -0/13 در مقابل 13 ) HOMA-IR ،(P=0/ واحد در ميلي ليتر، 029
سرم، پس hs-CRP و سطح FPG تغيير معني داري در ميزان .(P=0/022 ، -0/ 0/002 در مقابل 02 ) QUICKI و افزايش معني دار در (P=0/040
از مصرف گز سين بيوتيك مشاهده نشد.
زمينه: اگرچه براي كاهش مقاومت به انسولين و عوامل التهابي در زنان باردار از طريق مصرف محصولات حاوي پروبيوتي ك تلاش زيادي شده
است، اما همچنان اطلاعات در مورد اثر غذاهاي سينبيوتيك محدود است.
سرم در (hs-CRP) با حساسيت بالا C هدف: مطالعه به منظور تعيين اثر مصرف گز سي نبيوتيك بر عملكرد انسولين و مقدار پروتئين واكنش گر
زنان باردار ايراني انجام شد.
مواد و روش ها: اين كارآزمايي باليني تصادفي كنترل شده در سال 1391 بر روي 52 زن باردار 18 تا 35 ساله انجام شد كه در سه ماهه سوم از
بارداري اول خود بودند. پس از دو هفته خودداري از مصرف غذاهاي سينبيوتيك يا پروبيوتيك ، افراد به طور تصادفي به دو گروه مصرف گز
1 واحد تشكيل دهنده × سين بيوتيك ( 26 نفر) و شاهد ( 26 نفر) تقسيم شدند. هر گرم گز سين بيوتيك حاوي باكتري لاكتوباسيلوس اسپوروژنز ( 107
0 گرم شيرين كننده استويا بود . گز / 0 گرم سوربيتول و 05 / 0 گرم ايزومالت، 36 / 0 گرم اينولين به عنوان پري بيوتيك و همچنين 38 / كلني) و 04
شاهد (حاوي مواد مشابه به جز باكتري پروبيوتيك و اينولين) در بخش هاي 9 گرمي مشابه، بسته بندي شد. نمونه خون ناشتا ي بيماران در ابتداي
سرمي گرفته شد. داده ها با آزمون هاي آماري تي hs-CRP مطالعه و پس از 9 هفته مداخله براي اندازهگيري قند خون ناشتا، عملكرد انسولين و
مستقل، تي زوجي، آناليز واريانس، كو واريانس، من- ويتني و ويلكوكسون تحليل شدند.
6 ميكرو / 0- در مقابل 34 / يافته ها: در مقايسه گروه مداخله با شاهد چنين تغييرات معنيداري مشاهده شد: كاهش معني دار در سطوح انسولين ( 26
،34/ 5/30 در مقابل 22 ) HOMA-B تفاوت معن يدار در ،(P=0/049 ،1/ -0/13 در مقابل 13 ) HOMA-IR ،(P=0/ واحد در ميلي ليتر، 029
سرم، پس hs-CRP و سطح FPG تغيير معني داري در ميزان .(P=0/022 ، -0/ 0/002 در مقابل 02 ) QUICKI و افزايش معني دار در (P=0/040
از مصرف گز سين بيوتيك مشاهده نشد.