صفحه اصلی > آموزش > دانشجویان انجمن علمی دانشجویی -کارگاه تخصصی آقای محمد اصفهانی

دانشجویان انجمن علمی دانشجویی -کارگاه تخصصی آقای محمد اصفهانی

دانشجويان فعال انجمن علمي دانشجويي مركز علمي كاربردي عتيق در قالب درس كارورزي، كارگاهي با عنوان “تكنيك هاي كار با خمير هزارلا” برگزار كردند.
ارائه دهنده: آقاي محمد اصفهاني
زمان: ٣١ مرداد 

مکان: کارگاه تخصصی خانم حکیمی