ردیفعنوان اطلاعیهتاریخ انتشار
1 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰(اصلاحیه)
۱۴۰۰/۱۱/۰۵
2گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۴۰۰/۱۱/۰۴
3 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)۱۴۰۰/۱۱/۰۲
4 تمدید فرصت اعطا شده به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار۱۴۰۰/۱۱/۰۲
5 جزییات هزینه های انرژی۱۴۰۰/۱۰/۱۲
6 جزییات هزینه های انرژی۱۴۰۰/۱۰/۱۲
7 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)۱۴۰۰/۱۰/۰۸
8 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)۱۴۰۰/۱۰/۰۸
9 گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰۱۴۰۰/۱۰/۰۵
10 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)۱۴۰۰/۰۹/۲۳
11 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه۱۴۰۰/۰۹/۲۱
12 گزارش کنترل های داخلی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰۱۴۰۰/۰۹/۱۴
13 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه۱۴۰۰/۰۹/۱۰
14
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۴۰۰/۰۹/۱۰
15
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
۱۴۰۰/۰۹/۰۹

 

لینک ورود به کدال شرکت گز سکه

X