ﻃﺮاﺣﻲﻣﺪلﺟﺎﻣﻊو ﻣﻨﺎﺳﺐﺟﻠﺐﺣﻤﺎﻳﺖﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶﻣﺼﺮفﻧﻤﻚدر ﺳﻄﺢﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی در ﻣﻌﺮضﺧﻄﺮ

ﭘﺮﻓﺸﺎری ﺧﻮن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ. ﺷﻴﻮع ﭘﺮﻓﺸﺎری ﺧﻮن در اﻳﺮان ﺣﺪود 18
درﺻﺪ در ﺳﺎل 1386 ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﻲ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻚ درﻳﺎﻓﺘﻲ روزاﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻤﻊ آوری ادرار 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ، 10/6 ﮔﺮمﺑﻮده اﺳﺖ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮآوردﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓﺖ روزاﻧﻪ ﻧﻤﻚ در ﻛﺸﻮر 10 -15 ﮔﺮمﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻚ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻴﺶ از 2 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪاری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ (5 ﮔﺮمدر روز). ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺟﺮای ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ و وﺳﻴﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ای در ﺧﺼﻮص ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﻚ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮورت دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﺸﻮرﻫﺎی اﻧﮕﻠﻴﺲ، ﻓﻨﻼﻧﺪ، اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﻧﻴﻮزﻟﻨﺪ وﻛﺎﻧﺎدا ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎدر اﻣﺮﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﻚ درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.دﻻﻳﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎمﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران وﻫﻤﻜﺎری ﺑﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻮده اﺳﺖ.دراﻧﮕﻠﻴﺲ، رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﺬا و در اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاری در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪدر ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻧﺎن دﻟﻴﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻫﺪف ﻃﺮاﺣﻲﻣﺪل ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ در ﺧﺼﻮص ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﻚ در آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ وﮔﺮوهﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮاﺟﺮا ﻣﻲ ﮔﺮدد.در اﺑﺘﺪا ﺗﻴﻢ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق، ﺗﻐﺬﻳﻪ،ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ،ﻏﺬا و دارو و درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن و ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﺬا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻜﺮر، ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات اﻳﺸﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎران ﺑﻪ 4 ﮔﺮوه ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاران و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاران،ذی ﻧﻔﻌﺎن، ﺷﺮﻛﺎء و ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ، اﻳﻦ 4 ﮔﺮوه در7 ﺑﺨﺶ ﻣﺠﺰا ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬار، ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار، ﮔﺮوه ﻫﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ، ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ،ﺻﻨﺎﻳﻊ و اﺻﻨﺎف ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎی ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ، ﺑﺎورﻫﺎ، اﻋﺘﻘﺎدات،ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد درﻫﺮ ﮔﺮوه، ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﭘﺲ از آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖآﻣﺪه از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن، ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات اﻓﺮاددرﻫﺮﮔﺮوه و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، ﭘﻴﺎمﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی٨ دردوﮔﺮوه اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﻴﺎمﻫﺎ، ﺳﺎده و ﻣﺨﺘﺼﺮو ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻮدن ﻣﺪ ﻧﻈﺮﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. درﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪل اﻓﺮادﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮﻫﺮﮔﺮوه، ﻣﺤﺘﻮا، ﻧﺤﻮه ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ، ﻣﺤﻞ، زﻣﺎن، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ وﻣﻮاﻧﻊ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ آن ﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روش ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ در ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده از رول ﻣﺪﻟﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و در ﻗﺎﻟﺐ دروس و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ اﺳﺖ. در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ، ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻓﺮاد ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان، ورزﺷﻜﺎران و روﺣﺎﻧﻴﻮن و در ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮی دارﻧﺪ. ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ در ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺑﻴﺸﺘﺮاز ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎﻧﻪ زﻧﻲ (lobby) و ﺣﺴﺎس ﺳﺎزی اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮﻣﺼﺮف ﻧﻤﻚ زﻳﺎداﻳﺠﺎدﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﺬا از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ و اﺻﻨﺎف ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻋﻼﻳﻖ وذاﺋﻘﻪ ﻣﺮدمﺑﺮای اﻳﺸﺎن ﺑﺴﻴﺎراﻫﻤﻴﺖ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ، اﺻﻼح ﻧﮕﺮش و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﺬا ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬای ﻛﻢ ﻧﻤﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻤﻚ ﻏﺬاﻳﻲ در اﻳﺮان ﻧﺎن اﺳﺖ،ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن آردﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﮔﻨﺪمﻧﺎﻣﺮﻏﻮباﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ روش ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﻚ، ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران در واردﻛﺮدن و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻨﺪم ﻣﺮﻏﻮب، آﻣﻮزش روﺷﻬﺎی ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺨﺖ ﻧﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻧﻤﻚ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی روﺷﻬﺎی ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺑﺮای ﻧﺎﻧﻮاﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺎن ﻛﻢ ﻧﻤﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﺶ و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﺪل در ﺳﻪ ﮔﺮوه ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ،درون دادو ﺑﺮون داد ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ.

برای توضیحات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان اصفهان مراجعه فرمایید.

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X