در راستای چشم انداز شرکت مبنی بر کسب جایگاه قدرتمندترین تولیدکننده گز در بازار ملی و معتبرترین برند محصولات فرا سودمند ایرانی در بازار خارجی ، حضور در فرایند جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران و تعالی سازمانی و انجام خودارزیابی بر اساس این مدل، به عنوان یکی از اقدامات راهبردی  ارتقاء سطح تعالی سازمانی، در نظر گرفته شده است.

اهم فعالیت­های سال 90

1- تعیین ارکان تعالی شرکت:

 بر اساس فرآیند توسعه و تعالی شرکت در ابتدای مرداد سال 1390 مطابق دستورالعمل تشکیل کمیته برنامه­ ریزی راهبردی و راهبری تعالی شرکت، اعضاء کمیته راهبردی و تعالی، کمیته­ های تخصصی و تیم­های تعالی تعیین گردید.   تیم های تعالی شرکت عبارتند از تیم تعالی مدیریت و رهبری، تیم تعالی منابع انسانی، تیم تعالی منابع مالی،تیم تعالی مدیریت تأمین، تیم تعالی فروش و بازاریابی، تیم تعالی مدیریت ساختمان،  تجهیزات و مواد، تیم تعالی تحقیق وتوسعه و  مدیریت تکنولوژی، تیم تعالی مدیریت طراحی، تولید و تحویل محصولات، تیم تعالی مدیریت فرایندها، تیم تعالی صادرات .

در مسیر تعالی

 2- برگزاری دوره­ های آموزشی آشنایی با الگوی تعالی سازمانی-ویرایش 90:

 پس از تعیین تیم­های تعالی، اقدام به برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الگوی تعالی سازمانی- ویرایش برای کلیه اعضاء تیم­های تعالی گردید، به این منظور دو دوره آموزشی دو روزه  برای سطوح کارشناسی تیم­های تعالی و یک دوره آموزشی دو روزه برای مدیران برگزار گردید. همچنین دوره آموزشی انجام خودارزیابی به روش کارگاه- پروفرما نیز در داخل شرکت برگزار گردید. برای سایر کارکنان سازمان نیز در کلیه سطوح، دوره­های یک و نیم روزه آشنایی با مدل تعالی سازمانی 90 در آذر ماه و دی ماه برگزار گردید.

3- بازنگری فهرست و تدوین شناسنامه رویکردها:

به منظور تعیین و تدوین رویکردهای سازمان در خصوص هر یک از زیر معیارها، ابتدا دوره آموزشی مربوط به شناسایی و تدوین رویکردها برای کلیه تیم­های تعالی توسط سرگروه و تسهیل­گران هر یک از تیم­های تعالی  برگزار گردید، سپس کلیه تیم­های تعالی در جلسات هفتگی با کمک مشاور شرکت، نسبت به تعیین فهرست رویکردها بر اساس معیارهای مدل تعالی کیفیت ایران و تدوین شناسنامه هر یک از رویکردها اقدام نمودند و به این ترتیب پس از تایید کلیه شناسنامه رویکردها توسط سرگروه و حامیان تیم های تعالی، کلیه اطلاعات و مصادیق مربوط به رویکردهای جاری در شرکت، جمع آوری گردید.

4- انجام خودارزیابی:

به منظور انجام خودارزیابی در سال 1390 از روش کارگاه- پروفرما استفاده گردید. خودارزیابی با حضور کلیه تیم های تعالی و بر اساس اطلاعات و مصادیق جمع آوری شده در شناسنامه رویکردها، در تاریخ 25و26 شهریور ماه برگزار گردید. بر این اساس، نقاط قوت و قابل بهبود هر یک از زیر معیار در قالب فرم­های مربوطه استخراج گردید.

5- شناسایی و اولویت بندی پروژه­ های بهبود:

پس از برگزاری خودارزیابی و تعیین نقاط قابل بهبود، عناوین پروژه­ های بهبود در سه حالت سریع الاجرا، بهبودی و اقدامات استراتژیک با همکاری تیم های تعالی و بخش توسعه و تعالی سازمان، از تاریخ 5 تا 15 مهر ماه استخراج گردید و هر یک از تیم­ های تعالی نسبت به اولویت بندی این پروژه­ ها اقدام نمودند. سپس، فهرست پروژه­ های بهبود در کمیته برنامه ریزی راهبردی نهایی گردید و جهت اجرا به هر یک از تیم­ های تعالی و مسئولین مربوطه اقدام گردید. مسئولین هر یک از پروژه ها موظف به ارایه گزارشات پیشرفت دوره­ای به بخش توسعه و تعالی و برنامه­ ریزی استراتژیک می باشند.

6- تدوین اظهارنامه:

پس از تهیه و نهایی نمودن شناسنامه رویکردها، و استخراج نقاط قوت و پروژه­ های بهبود در نتیجه انجام خودارزیابی، تیم تدوین اظهارنامه بر اساس میزان آشنایی آنها با الگوی تعالی سازمانی، رویکردها و فرآیندهای مربوطه تعیین گردید. ضمن برگزاری دوره آموزشی یک روزه در تاریخ 18مهر ماه برای اعضاء تیم مربوطه، ویرایش اظهارنامه در تاریخ­های 20 و 21 آذر ماه استخراج گردید و پس از تایید معاونین و مدیریت­ها، در 6 نسخه منتشر و در تاریخ 30 آذر ماه برای دبیرخانه جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ارسال گردید.

هم اکنون شرکت گز سکه خود را برای ارزیابی نهایی جایزه ی ملی کیفیت غذا دارو و بهداشت ایران آماده می کند.

 

X