صفحه اصلی > درباره > نشان محصول سبز

نشان محصول سبز

گواهینامه نشان محصول سبز از سوی جامعه مدیریت سبز اروپا به شرکت گز سکه اهداء گردید

 

نشان محصول سبز براساس سیستم مدیریت محصول سبزدر راستاي تحقق سند چشم انداز كشور و مفاد زيست محيطي برنامه چهارم توسعه، از سوي جامعه مدیریت سبز اروپا، به سازمان هاي واجد شرايط اعطاء ميشود.