گواهینامه نشان محصول سبز از سوی جامعه مدیریت سبز اروپا به شرکت گز سکه اهداء گردید

 

نشان محصول سبز براساس سیستم مدیریت محصول سبزدر راستای تحقق سند چشم انداز کشور و مفاد زیست محیطی برنامه چهارم توسعه، از سوی جامعه مدیریت سبز اروپا، به سازمان های واجد شرایط اعطاء میشود. 

X