مدیران

 

 علیرضا گوهریان
شغل و سمت: مدیر کارخانه
 تحصیلات: کارشناس مدیریت بازرگانی
Email:a.goharian@sekkehgaz.com
 محمد گوهریان
شغل و سمت: مدیر عامل
 تحصیلات: دکترای اقتصاد
Email:goharian@sekkehgaz.com
نام و نام خانوادگی: مهتاب ابراهیمی
شغل و سمت:  مدیر تولید
تحصیلات: دکترای صنایع غذایی
Email: tolid@SekkehGaz.com
نام و نام خانوادگی: آرش وفاداری
شغل و سمت: مدیر فروش و بازاریابی
نام و نام خانوادگی: محمد گوهریان
شغل و سمت: مدیر منابع انسانی
 تحصیلات: دکترای اقتصاد
Email:goharian@sekkehgaz.com
نام و نام خانوادگی محمدرضا آقاهرندی
شغل و سمت: مدیر خدمات فنی و پشتیبانی
تحصیلات: كارشناس مهندسي مکانیک
 Email: QC@SekkehGaz.com
نام و نام خانوادگی: آقای باقرپور
شغل و سمت: سرپرست انبار
تحصیلات:
Email: anbar@sekkehgaz.com
نام و نام خانوادگی: مرضيه آقایی
شغل و سمت:  مدیر کنترل کیفی
تحصیلات: كارشناسي مهندسي صنايع غذايي
Email: QC@SekkehGaz.com

 

نام و نام خانوادگی: سودابه مسجدی
شغل و سمت: سرپرست امور شعب
تحصیلات: کارشناس حقوق قضایی
Email: masjedi@sekkehgaz.com