کمبود ویتامین D و اختلالات کلسیمی

کمبود ویتامین D در جامعه ما بسیار شایع است، البته کمبود این ویتامین در جوامع دیگر نیز دیده می شود. یکی از دلایل اصلی این اتفاق هم استفاده از کرم های ضدآفتاب است که برای مقابله با اثرات منفی اشعه ماورای بنفش ضروری شناخته می شود. [...]

بیشتر بخوانید

یک خبر خوب

مقاله ISI مربوط به اثرات گز سین بیوتیک شرکت گز سکه با ضریب تاثیر چهار (IF) در ژورنال Clinical Nutrition کشور اسپانیا که سومین مجله معتبر دنیا در حوزه تغذیه میباشد، پذیرفته شد. این مقاله حاصل نتایج کارآزمایی بالینی بررسی اثرات گز سین بیوتیک شرکت گز [...]

بیشتر بخوانید

تاریخچه پروبیوتیک ها

تا نیمه دوم قرن نوزدهم ، مطالعات و تحقیقات علمی بر روی میکروارگانیسم ها و واکنش آنها با میزبان انسانی بر روی جنبه های منفی آنها متمرکز بود . درهمان زمان این عقیده که سلامتی از روده آغاز می شود بیان شد . از آنجا که مواد اضافی و سموم [...]

بیشتر بخوانید

ﻃﺮاﺣﻲﻣﺪلﺟﺎﻣﻊو ﻣﻨﺎﺳﺐﺟﻠﺐﺣﻤﺎﻳﺖﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶﻣﺼﺮفﻧﻤﻚدر ﺳﻄﺢﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی در ﻣﻌﺮضﺧﻄﺮ

ﭘﺮﻓﺸﺎري ﺧﻮن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ. ﺷﻴﻮع ﭘﺮﻓﺸﺎري ﺧﻮن در اﻳﺮان ﺣﺪود 18درﺻﺪ در ﺳﺎل 1386 ﺑﻮده اﺳﺖ. اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ و وﺳﻴﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي در ﺧﺼﻮص ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﻚ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮورت دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺲ، [...]

بیشتر بخوانید

شرکت گز سکه موفق به اخد اشتهار به کیفیت سومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت شد.

شرکت گز سکه پس از ارزیابی دقیق ارزیابان جایزه ملی کیفیت غذا ، دارو و بهداشت برای تولید محصولات فراسودمند در سطح اشتهار پذیرفته شد.این موفقیت نتیجه اجرای مدل جایزه و بر گرفته از مدل تعالی سازمانی EFQMاست. [...]

بیشتر بخوانید

دومین دوره جایزه ملی کیفیت غذا ، دارو و بهداشت ایران برگزار می شود

با هدف ارتقای سلامت جامعه و ترويج فرهنگ کيفيت و مديريت کيفيت در توليد محصولات غذايي، دارويي، آرايشي و بهداشتي تحت نظر معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت جایزه ملی کیفیت غذا ، دارو و بهداشت ایران که فرآیندی علمی در راستای موفقیت پایدار سازمانهای ایرانی با شناخت نقاط قوت [...]

بیشتر بخوانید
X