ﻃﺮاﺣﻲﻣﺪلﺟﺎﻣﻊو ﻣﻨﺎﺳﺐﺟﻠﺐﺣﻤﺎﻳﺖﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶﻣﺼﺮفﻧﻤﻚدر ﺳﻄﺢﺟﺎﻣﻌﻪ و ﮔﺮوﻫﻬﺎی در ﻣﻌﺮضﺧﻄﺮ

ﭘﺮﻓﺸﺎري ﺧﻮن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ. ﺷﻴﻮع ﭘﺮﻓﺸﺎري ﺧﻮن در اﻳﺮان ﺣﺪود 18درﺻﺪ در ﺳﺎل 1386 ﺑﻮده اﺳﺖ. اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ و وﺳﻴﻊ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي در ﺧﺼﻮص ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﻚ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮورت دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺲ، [...]

بیشتر بخوانید
X