کلوبباشگاه کارشناسان شرکت 

 
نام و نام خانوادگی: مرضیه آقایی
شغل و سمت: مسئول فنی خطوط تولید
 تحصیلات: مهندس علوم و صنایع غذایی
Email: QC@SekkehGaz.com 
 
نام و نام خانوادگی: داود علی اکبریان
شغل و سمت:  کارشناس کنترل کیفیت ، مسئول فنی
تحصیلات: مهندس علوم و صنایع غذایی
Email: QC@SekkehGaz.com 
 
نام و نام خانوادگی: سمیه صراف
شغل و سمت: کارشناس واحد تحقیق و توسعه
تحصیلات: لیسانس مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی-دانشگاه صنعتی اصفهان
Email: Research@SekkehGaz.com
 

X