کلوب > باشگاه کارشناسان شرکت > مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: داود علی اکبریان
کارشناس کنترل کیفیت – مسئول فنی
مهندس علوم و صنایع غذایی – گرایش تبدیل مواد غذایی

 سابقه اجرایی / تحقیقاتی 
سال محل اجرا عنوان  ردیف
1389 گز سکه 
پروژه بهبود کیفیت حلوا چوبه
با استفاده از کنسانتره آب انگور
 
1
1390 گز سکه
پروژه بهبود کمی تولید محصول جدید انواع گزهای میوه ای
 
2
1390 گز سکه 
پروژه بهبود فومینگ با استفاده از کنسانتره آب سیب در فرآیند
 
3
1391 گز سکه
پروژه بهبود مصرف کنسانتره آب سیب در چاشنی مخصوص
 
4
مقالات
سال همکاران نام کنگره نام مجله عنوان مقاله ردیف
1371 مهندس نساج علمی دانشگاه تهران   سیستم های تبرید 1
1373 تیم موسسه استاندارد  موسسه ساری   تدوین و ارائه استاندارد  2
1390 تیم تولید و خانم مهندس یزدانی   اولین کنگره گز اصفهان   تولید انواع گزهای میوه ای 3

 

X