کلوب > باشگاه کارشناسان شرکت > مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی: پریسا سجاد
شغل و سمت: کارشناس صنایع غذایی – مدیر کنترل کیفیت 
تحصیلات: مهندسی کشاورزی گرایش علوم و صنایع غذایی
 
 سابقه اجرایی / تحقیقاتی
 
سال محل اجرا عنوان ردیف
84-85 شرکت گز سکه ترجمه مقالات تخصصی مربوط به محصولات بدون قند در راستای اجرای طرح تولید گز بدون قند 1
84-85 شرکت گز سکه همکاری در تهیه مطالب جهت چاپ در گزنامه 2
87-89-90 شرکت گز سکه آموزش کارآموزان مراجعه کننده از مرکز آموزشی علمی کاربردی عتیق و دیگر مراکز دانشگاهی برای واحد درسی آزمایشگاه 3
89-90 شرکت گز سکه انجام آزمایشات شیمیایی مرتبط باگز در زمان انجام پروژه تولید گز سین بیوتیک و غنی شده 4
90 شرکت گز سکه همکاری در راه اندازی خط تولید کافی گز 5
91 شرکت گز سکه تهیه فرمولاسیون فراورده کاکائویی بدون قند جهت تولید و استفاده برای روکش نمودن گز و پشمک بدون قند 6
92 شرکت گز سکه همکاری در استقرار استاندارد 17025 جهت راه اندازی آزمایشگاه اکرودیته 7

 

مقالات

 
سال همکاران نام کنگره نام مجله عنوان مقاله ردیف
91   اولین همایش ملی ملی گز در ایران اصفهان  هریور 1391   پلی ال ها: ویژگی ها و کاربرد 1
91

 

رویاکاظمی – صبیحه السادات علیزاده

اولین همایش ملی ملی گز در ایران اصفهان  هریور    بررسی کاربرد ایزومالت و استویا به عنوان جایگزین شکر در فرمولاسیون فراورده های کاکائویی 2
91

رویاکاظمی – صبیحه السادات علیزاده

اولین همایش ملی ملی گز در ایران اصفهان – شهریور    تولید پشمک پروبیوتیک باسویه اسپورزای باسیلوس کواگولانس 3
 
 

X