خدمات زیر ارائه می گردد برای مشتریان گروه 

کلیه خدمات رایگان ارائه شده در فروشگاه های شرکت که این خدمات به صورت مقطعی در زمان های مختلف اجرا می گردد مانند دستگاه های رفاهی ( واکس زن ، دستگاه تمام اتوماتیک نوشیدنی ) تست محصولات ، بروشور ها و طرح تخفیف خاص مانند طرح سپاس یک.  

X