نام فروشگاه: زعفران داماس
مشهد، چهارراه شهدا، بازار الغدیر، طبقه پایین 

 

نام فروشگاه: شوبینک 
مشهد، بلوار سجاد، جنب بانک ملی 

 

نام فروشگاه: زعفران الجواد
مشهد، چهارراه شهدا، بازار الغدیر، طبقه اول، شماره 17
نام فروشگاه: زعفران حسینی 
مشهد، چهارراه شهدا، بازار الغدیر، شماره 20
نام فروشگاه: زعفران الکوثر
مشهد، چهارراه شده، بازار الغدیر، طبقه پایین، شماره 12

 

نام فروشگاه: قنادی طوسی 
مشهد، خیابان احمدآباد، سه راه راهنمایی 

 

نام فروشگاه: زعفران محسن 
مشهد، چهارراه شهدا، بازار الغدیر، شماره 24

 

نام فروشگاه: زعفران ادیم 
مشهد، چهارراه شهدا، بازار الغدیر

 

نام فروشگاه: زعفران الغدیر
مشهد، چهارراه شهدا، بازار الغدیر

 

نام فروشگاه: زعفران توکل 
مشهد، چهارراه شهدا، بازار الغدیر
X