چارت سازمانی گز سکه

هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

مجتبی متقی

عضو هیئت مدیره

عباس سعیدی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

محمد گوهریان

نائب رییس هیئت مدیره

دکتر محسن مرادی جز

رئیس هیئت مدیره

سامان امینی زاده

عضو هیئت مدیره

X