مقاله تحقیقاتی اثر مصرف گز سین بیوتیک بر روی فاکتورهای مختلف خونی بیماران دیابت تیپ 2

 درچکیده

اثر مصرف روزانه گز سین بیوتیک بر روی فاکتور التهابی و پارامترهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2

دکتر ذات اله عاصمی1، محمد گوهریان2، حسین شاکری1، سبیحه السادات علیزاده2، علی محمد فرجی1، زهرا حیدرزاده1

1 مرکز تحقیقات بیوشیمی و تغذیه در بیماری های متابولیک، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

2 مرکز تحقیق و توسعه شرکت گز سکه، اصفهان، ایران

خلاصه

سابقه و هدف: افزایش فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو با پیشرفت دیابت مرتبط است. بر اساس اطلاعات ما، هیچ گزارشی مبنی بر اثر گز سین بیوتیک بر روی فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی وجود ندارد. بنابراین، این مطالعه با هدف اثرات مفید گز سین بیوتیک (گز شرکت سکه) بر روی فاکتورهای التهابی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2 طراحی شده است.

روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور بر روی 65 بیمار دیابتیک در محدوده سنی 70-35 سال انجام شده است. بیماران بطور تصادفی برای مصرف گز سین بیوتیک (33 نفر) یا گز معمولی (32 نفر) برای 6 هفته تقسیم شدند. گز سین بیوتیک حاوی 107 باکتری لاکتوباسیلوس اسپوروژنز  به ازای هر گرم و 04/0 گرم گالاکتواولیگوساکارید اینولین به ازای هر گرم بود. بیماران روزانه 3 عدد گز سین بیوتیک یا گز معمولی 7 گرمی مصرف می کردند. نمونه خون ناشتا در ابتدا و 6 هفته بعد از مداخله برای اندازه گیری فاکتور التهابی hs-CRP سرمی و بیومارکرهای استرس اکسیداتیو TAC و توتال گلوتاتیون پلاسما از بیماران گرفته شد.

یافته ها: مصرف گز سین بیوتیک، در مقایسه با کنترل، باعث کاهش معنی دار فاکتور التهابی hs-CRP (میانگین تغییرات از حالت پایه: µg/ml 79/1666±16/1033- در مقابل 5/1795±22/111+، 01/0P=)، افزایش معنی دار گلوتاتیون توتال (µmol/L 70/432±02/168+ در مقابل 56/462±85/212-، 001/0P=) شده است. ما نتوانستیم هیچ اثر معنی داری از مصرف گز سین بیوتیک بر روی مارکر استرس اکسیداتیو TAC پلاسمایی پیدا کنیم.

نتیجه گیری: در مجموع، مصرف گز سین بیوتیک برای 6 هفته در میان بیماران دیابتیک منجر به کاهش فاکتور  التهابی hs-CRP سرمی و افزایش توتال گلوتاتیون پلاسمایی شده است ولی بر روی TAC پلاسمایی اثری نداشته است.

کلمات کلیدی: سین بیوتیک، فاکتور التهابی، استرس اکسیداتیو، دیابت تیپ 2

ازمصرفگزسینبیوتیکمشاهدهنشد. زمینه: اگرچه برای کاهش مقاومت به انسولینفایل  و عوامل التهابی در زنان باردار از طریق مصرف محصولات حاوی پروبیوتی ک تلاش زیادی شده
است، اما همچنان اطلاعات در مورد اثر غذاهای سینبیوتیک محدود است.
سرم در (hs-CRP) با حساسیت بالا C هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر مصرف گز سی نبیوتیک بر عملکرد انسولین و مقدار پروتئین واکنش گر
زنان باردار ایرانی انجام شد.
مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده در سال 1391 بر روی 52 زن باردار 18 تا 35 ساله انجام شد که در سه ماهه سوم از
بارداری اول خود بودند. پس از دو هفته خودداری از مصرف غذاهای سینبیوتیک یا پروبیوتیک ، افراد به طور تصادفی به دو گروه مصرف گز
1 واحد تشکیل دهنده × سین بیوتیک ( 26 نفر) و شاهد ( 26 نفر) تقسیم شدند. هر گرم گز سین بیوتیک حاوی باکتری لاکتوباسیلوس اسپوروژنز ( 107
0 گرم شیرین کننده استویا بود . گز / 0 گرم سوربیتول و 05 / 0 گرم ایزومالت، 36 / 0 گرم اینولین به عنوان پری بیوتیک و همچنین 38 / کلنی) و 04
شاهد (حاوی مواد مشابه به جز باکتری پروبیوتیک و اینولین) در بخش های 9 گرمی مشابه، بسته بندی شد. نمونه خون ناشتا ی بیماران در ابتدای
سرمی گرفته شد. داده ها با آزمون های آماری تی hs-CRP مطالعه و پس از 9 هفته مداخله برای اندازهگیری قند خون ناشتا، عملکرد انسولین و
مستقل، تی زوجی، آنالیز واریانس، کو واریانس، من- ویتنی و ویلکوکسون تحلیل شدند.
6 میکرو / 0- در مقابل 34 / یافته ها: در مقایسه گروه مداخله با شاهد چنین تغییرات معنیداری مشاهده شد: کاهش معنی دار در سطوح انسولین ( 26
،34/ 5/30 در مقابل 22 ) HOMA-B تفاوت معن یدار در ،(P=0/049 ،1/ -0/13 در مقابل 13 ) HOMA-IR ،(P=0/ واحد در میلی لیتر، 029
سرم، پس hs-CRP و سطح FPG تغییر معنی داری در میزان .(P=0/022 ، -0/ 0/002 در مقابل 02 ) QUICKI و افزایش معنی دار در (P=0/040
از مصرف گز سین بیوتیک مشاهده نشد.
زمینه: اگرچه برای کاهش مقاومت به انسولین و عوامل التهابی در زنان باردار از طریق مصرف محصولات حاوی پروبیوتی ک تلاش زیادی شده
است، اما همچنان اطلاعات در مورد اثر غذاهای سینبیوتیک محدود است.
سرم در (hs-CRP) با حساسیت بالا C هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر مصرف گز سی نبیوتیک بر عملکرد انسولین و مقدار پروتئین واکنش گر
زنان باردار ایرانی انجام شد.
مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده در سال 1391 بر روی 52 زن باردار 18 تا 35 ساله انجام شد که در سه ماهه سوم از
بارداری اول خود بودند. پس از دو هفته خودداری از مصرف غذاهای سینبیوتیک یا پروبیوتیک ، افراد به طور تصادفی به دو گروه مصرف گز
1 واحد تشکیل دهنده × سین بیوتیک ( 26 نفر) و شاهد ( 26 نفر) تقسیم شدند. هر گرم گز سین بیوتیک حاوی باکتری لاکتوباسیلوس اسپوروژنز ( 107
0 گرم شیرین کننده استویا بود . گز / 0 گرم سوربیتول و 05 / 0 گرم ایزومالت، 36 / 0 گرم اینولین به عنوان پری بیوتیک و همچنین 38 / کلنی) و 04
شاهد (حاوی مواد مشابه به جز باکتری پروبیوتیک و اینولین) در بخش های 9 گرمی مشابه، بسته بندی شد. نمونه خون ناشتا ی بیماران در ابتدای
سرمی گرفته شد. داده ها با آزمون های آماری تی hs-CRP مطالعه و پس از 9 هفته مداخله برای اندازهگیری قند خون ناشتا، عملکرد انسولین و
مستقل، تی زوجی، آنالیز واریانس، کو واریانس، من- ویتنی و ویلکوکسون تحلیل شدند.
6 میکرو / 0- در مقابل 34 / یافته ها: در مقایسه گروه مداخله با شاهد چنین تغییرات معنیداری مشاهده شد: کاهش معنی دار در سطوح انسولین ( 26
،34/ 5/30 در مقابل 22 ) HOMA-B تفاوت معن یدار در ،(P=0/049 ،1/ -0/13 در مقابل 13 ) HOMA-IR ،(P=0/ واحد در میلی لیتر، 029
سرم، پس hs-CRP و سطح FPG تغییر معنی داری در میزان .(P=0/022 ، -0/ 0/002 در مقابل 02 ) QUICKI و افزایش معنی دار در (P=0/040
از مصرف گز سین بیوتیک مشاهده نشد.

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

X